Lapteviečiai

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradinis Veikla Renginiai Lapteviečiai dalyvavo Baltijos kelio 25-mečio sąšaukoje

Lapteviečiai dalyvavo Baltijos kelio 25-mečio sąšaukoje

El. paštas Spausdinti

2014-08-23 Lapteviečiai aktyviai dalyvavo Baltijos kelio 25-mečio renginiuose. Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje vykusiose šv. Mišiose buvo pašventinta duona, skirta Baltijos kelio dalyviams, Katedros aikštėje žmonės rašė palinkėjimus Lietuvai ir palydėjo „Baltijos kelio sąšaukos“ delegaciją į susitikimus Baltijos kelyje.

Delegacijos nare buvo ir laptevietė Rita Vipartienė. Jai buvo patikėta garbinga misija - perduoti Baltijos kelio dalyviams šventintus duonos kepalėlius.

Akcijos metu „Palinkėjimai Lietuvai iš kartos į kartą“ žmonės buvo kviečiami rašyti palinkėjimus Lietuvai.

„Svarbu, kad žmonės galėtų išsakyti savo gražias mintis, palinkėjimus ir galbūt tikimės jie isšsipildys“, – apie akciją kalbėjo viena iš akcijos sumanytojų ir organizatorių, 1989 m. Baltijos kelio koordinatorė Angonita Rupšytė. Jai lapteviečiai įteikė atminimo dovaną.

Visi linkėjimai toliau keliavo per visą Lietuvą su „Baltijos kelio sąšaukos“ delegacija per visą Baltijos kelio maršrutą ir sustojo numatytose 47 vietose.  Čia vyko susitikimai su miestų ir miestelių atstovais. Kaip ir Vilniuje žmonės buvo kviečiame rašyti savo palinkėjimus Lietuvai.

Visi palinkėjimai surinkti ir bus sudėti į „Baltijos kelio knygą“, kuri bus saugoma Gedimino pilyje.

Vakare, atvykus iki Lietuvos ir Latvijos pasienio Saločiuose, vyko paminklo, skirto Baltijos kelio 25-mečiui, atidengimo ceremonija, kurioje dalyvavo ir tremtiniai, lapteviečiai. Pa­mink­lo au­to­riai – Lie­tu­vos Per­sit­var­ky­mo Są­jū­džio ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rys Bro­nius Leo­na­vi­čius ir tau­to­dai­li­nin­kas Ri­man­tas Zin­ke­vi­čius – kar­tu su pro­jek­to „Mi­si­ja Si­bi­ras 2014“ at­sto­vais ša­lia pa­mink­lo į že­mę įleido sim­bo­li­nę kap­su­lę su pa­lin­kė­ji­mais at­ei­ties kar­toms. Su­si­rin­ku­siuo­sius skry­džiu pa­svei­kino NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją vyk­dan­čių pa­jė­gų nai­kin­tu­vai. Lapteviečių vėliavą garbingai laikė dr.Jonas Puodžius ir jo žmona Marija.

Bal­ti­jos ke­lias - 650km il­gio su­si­ki­bu­sių žmo­nių, su­sto­ju­sių su­jung­ti tri­jų Bal­ti­jos ša­lių sos­ti­nes - Vil­nių, Ry­gą ir Ta­li­ną - gran­di­nė. Jis nu­sid­rie­kė 1989 me­tų rugp­jū­čio 23die­ną, mi­nint 50-ąsias slap­to Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto, pa­nai­ki­nu­sio Bal­ti­jos ša­lių ne­prik­lau­so­my­bę, me­ti­nes.

Spė­ja­ma, kad iš vi­so Bal­ti­jos ke­ly­je sto­vė­jo apie 2-2,5mln. žmo­nių, iš jų - apie 1 mln. iš Lie­tu­vos.

Iš kairės: Rimantas Verseckas, Vilius Kairys, dr. Jonas Puodžius, Aldona Markevičienė, Dangira Berezovskaja, Zinaida Jakimavičienė, Julija Vaicekauskienė, Gražina Markauskienė, Jonas Markauskas (brolijos "Lapteviečiai" pirmininkas), Rita Vipartienė, Dalia Bingelienė, Marija Puodžiuvienė, Birutė Bložienė-Kemerytė.

 

Delegacijos nariai su Lietuvos Respublikos prezidente Dalia Grybauskaite.